Notulen algemene ledenvergadering 13 juni 2023

Aanwezig namens huurdersvereniging: Frans Kivits, Doreen van Esch, Rob Boersma, Sjaan van Amelsfort, Luc Alosery. Wim Jansen.

Aanwezig namens Woonveste: Eric van der Einden, Coby Gijsbers, Femma den Breejen, Sam Schoonus.

Aanwezig namens de Gemeente: Frank Verbaan.

Aanwezig namens de RVC: Willeke van Rooij, Chantal Beks en Michiel van Blokland.

 1. Opening: Frans heet iedereen welkom en geeft aan dat de huurdersvereniging blij is met de grote opkomst.
 2. Aanvullingen op de agenda: geen
 3. Mededelingen: Frans stelt het bestuur voor en geeft aan wie er aanwezig zijn namens de gemeente en Woonveste, ook zijn we blij dat er een vertegenwoordiging is van de Raad van Commissarissen.
 4. Notulen algemene ledenvergadering 2022: Deze worden ongewijzigd goedgekeurd.
 5. Wat hebben we gedaan afgelopen jaar: Frans neemt het woord en somt een aantal werkzaamheden op zoals: advies huurverhoging, leefbaarheid, senioren doorstroming, de samenwerking met Woonveste is erg goed en daar zijn we ook erg blij mee. De speerpunten voor 2023 zijn voor een groot deel dezelfde, we streven ernaar om de huurders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en zullen kritisch zijn op wat er allemaal speelt.
 6. Financieel jaarverslag 2022: Wim neemt het verslag door en legt uit wat het allemaal betekent. Het jaarverslag wordt dan ook goed gekeurd. De algemene ledenvergadering dechargeert het bestuur voor het jaar 2022.
 7. Bestuursverkiezing: Frans en Luc zijn herkiesbaar en de penningmeester vraagt dan ook of men akkoord gaat met het verlengen van de bestuursfunctie, dit wordt unaniem goedgekeurd.
 8. Kascommissie benoemen: Wim geeft aan dat we graag reserve kascommissie leden willen hebben voor 2023, we zijn op zoek naar 2 mensen maar er melden zich geen kandidaten. Wim verklaard dat de kascommissie voor 2022 alles heeft goedgekeurd en zij gaan dan ook door voor 2023.
 9. Jaarverslag 2022: Frans geeft toelichting en geeft aan dat deze ook op de website zal worden geplaatst. Hij benoemd het aantal klachten dat door de klachten bemiddeling teams zijn behandeld, dat zijn er gelukkig niet zoveel, De huurdersvereniging heeft het voorstel gedaan aan Woonveste om zonnepanelen ook beschikbaar te stellen aan de huurders met een laag duurzaamheidslabel, daar zijn we nog over in gesprek.
 10. Activiteiten 2023: Het activiteiten plan zal ook op de site worden geplaatst. Wij als huurdersvereniging nemen ook deel aan de prestatieafspraken samen met de gemeente en Woonveste proberen we invloed te hebben op de plannen voor komende jaren, daar zijn we erg blij mee want dan kunnen we de huurders goed vertegenwoordigen. We overleggen verder ook over duurzaamheid, huurverhoging, betaalbaarheid, woonruimte verdeling, sloop en verbouwingen, doorstroming en alles wat verder aan de orde komt.

Pauze: 20:00 uur.

 1. Ontwikkelingen: Er wordt een presentatie gegeven door Frank Verbaan (gemeente) en Sam en Femma (Woonveste) zij leggen uit wat de plannen voor komende tijd zijn en beantwoorden vragen omtrent wat er allemaal staat te gebeuren. De gehele presentatie zal op de website worden geplaatst.
 2. Rondvraag: Er zijn verschillende vragen over de rookmelders, we gaan kijken hoe het nu precies geregeld is en gaan dat op de website vermelden. Er is een grote delegatie vanuit de Mr Driessenstraat die ontevreden zijn over de renovatie, zij hebben met Eric (directeur Woonveste) gesproken en een afspraak gemaakt om de klachten toe te lichten.
 3. Sluiting: Frans bedankt iedereen voor zijn of haar komst en inbreng en sluit de vergadering om 21:35 uur.