Jaarverslag 2022

In 2022 heeft het bestuur van Huurdersvereniging Heusden getracht weer een proactieve rol te vervullen inzake het beleid van Woonveste.  Gelukkig zijn er geen beperkingen meer en is dit weer beter mogelijk In dit jaarverslag kunt u kennis nemen van de inspanningen.

Bestuurssamenstelling.

Het bestuur is als volgt samengesteld.

Voorzitter: Frans Kivits.

 

Secretaris: Doreen van Esch.

 

Penningmeester: Wim Jansen.

 

Algemeen bestuurslid. Sjaan van Amelsfort.

 

Algemeen bestuurslid. Luc Alosery.

 

Algemeen bestuurslid. Rob Boersma.

 

 

Raad van Commissarissen (RVC)

 

Ieder jaar in september vind er een informeel gesprek plaats tussen de huurders-commissarissen en het bestuur van Huurdersvereniging Heusden. Dit contact is vooral bedoeld elkaar nader te informeren omtrent voorgenomen beleidszaken van zowel Raad van Commissarissen, alsmede van Huurdersvereniging Heusden. Dit gesprek was zeer prettig en waardevol voor zowel de raad van commissarissen alsook voor het bestuur van de huurdersvereniging en we zullen dit zeker continueren.

 

Activiteiten van het bestuur intern

 

Algemene Ledenvergadering

In 2022 is er gelukkig weer een algemene ledenvergadering tot stand gekomen deze keer hebben we het in de Voorste Venne kunnen organiseren en we waren blij met de opkomst.

Tijdens de ledenvergadering is er een goede uitleg gegeven door Woonveste over het actuele beleid van Woonveste aangaande bijvoorbeeld de woningverdeling, deze presentatie is ook terug te vinden op onze website.

Bestuursvergaderingen

In het afgelopen verenigingsjaar heeft het bestuur maandelijks haar bestuursvergadering gehouden. Belangrijke onderwerpen waren:

 • Huurverhoging 2022
 • Financieel en inhoudelijk jaarverslag 2022 Woonveste
 • Jaarplan 2022 Woonveste
 • Prestatie afspraken Woonveste en gemeente Heusden en Haaren
 • Speerpunten HVH 2023.
 • Woonservice-Regionaal.

 

Klachten & bemiddelingsteams

Helaas is er geen periodiek overleg met de leden van de klachten & bemiddelingsteams en Woonveste tot stand gekomen dit door verschillende omstandigheden.  In deze bijeenkomsten zouden de besluiten van het bestuur worden toegelicht en uit de klachtenteams worden besproken.

Dit is nu individueel via mail tot stand gekomen.

Periodiek overleggen de klachten & bemiddelingsteams met Woonveste over zaken die speciale aandacht vergen.

In Vlijmen en Drunen en Oud Heusden bestaan de Klachten & bemiddelingsteams uit:

Vlijmen:                   Mevr. Sjaan van Amelsfort, Dhr. Luc Alosery

Drunen:                   Mevr. Doreen van Esch, Dhr. Rob Boersma

Oud Heusden:          Mevr. Petra van Ooijen, Mevr. Yvonne Brouwer

Haaren:                   Mevr. Anne ter Beek.

 

In 2022 hebben de klachten & bemiddelingsteams 11 klachten/bemiddelingen besproken.

Voor Vlijmen betrof dit 4 klachten/bemiddelingen,

In Drunen betrof dit 4 klachten/bemiddelingen

In (Oud)Heusden waren er 2 klachten/bemiddelingen

In Haaren is een klacht binnen gekomen over een renovatie/aanpassing.

Verder zijn er ook klachten die te maken hebben met klachten over het woongenot dat ook betrekking heeft op de gemeente.

Alle klachten/ opmerkingen hadden betrekking op onderhoud en zijn afgehandeld.

 

Activiteiten van het bestuur extern

 

Overleg Woonveste

In 2022 heeft driemaal een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de bestuurder van Woonveste. Deze vergaderingen zijn als prettig en inhoudelijk ervaren. Voorafgaande aan het bestuurlijk overleg, was er, naast de documenten, de mogelijkheid nader geïnformeerd te worden door leden van het management. Het bestuur van Huurdersvereniging Heusden heeft hiervan veelvuldig gebruik gemaakt. De belangrijkste thema’s van het bestuurlijk overleg waren:

 • Huurbeleid en huurverhoging 2022.
 • Beleidsvoornemens Woonveste.
 • Jaarplan 2022 en jaarverslag 2021.
 • Prestatie afspraken gemeente Heusden en Haaren.
 • Woonservice regionaal.
 • Onderhouden contacten met bewonersgroepen.

 

Het bestuur van Huurdersvereniging Heusden heeft, conform haar wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden, schriftelijk haar standpunten weergegeven aan Woonveste. Het bestuur heeft haar zienswijze gegeven op de navolgende onderwerpen:

 • Huurverhoging 2022.
 • Prestatieafspraken in strategisch perspectief in tripartite met gemeenten.
 • Jaarplan Woonveste.
 • Aan Woonveste een voorstel gedaan over zonnepanelen. Dit voorstel is in samenwerking met een extern deskundige opgesteld en hierover heeft HVH gesprekken gevoerd met WV.
 • Advies gegeven over het geactualiseerd ZAV-beleid
 • Advies gegeven over strategische visie leefbaarheid

In 2022 heeft er geen gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden tussen het management van Woonveste en het voltallige bestuur van Huurdersvereniging Heusden en het Klachten  & bemiddelingsteam. We hopen dat  in 2023 weer plaats gemaakt kan worden voor deze overlegvorm.

 

Huurverhoging 2022

Bij de totstandkoming van de huurverhoging 2022 is de Huurdersvereniging Heusden betrokken, daar de zienswijze van Huurdersvereniging Heusden noodzakelijk is bij de nieuwe vaststelling. We zijn dan ook erg blij dat we een verhoging van 2,3 % hebben kunnen terugdringen tot 1,9 %.

 

Tot slot.

Huurdersvereniging Heusden kan terug zien op een bewogen maar ook een positief jaar. De betaalbaarheid van de woningen blijft een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van Huurdersvereniging Heusden, naast het feit dat de woningen in een goede staat moeten blijven en de woonomgeving als prettig wordt ervaren. Ook zien we toe hoe de energiemaatregelingen worden toegepast en zien toe op de plannen voor woningen met een laag energielabel hoe deze gaan worden verduurzaamd. Ook blijven we toezien dat er ook voldoende woningen bijgebouwd gaan worden, zodat alle doelgroepen een woning toegewezen kunnen krijgen. Speciale doelgroepen, zoals ouderen, jongeren en bijzondere groepen hebben de specifieke aandacht van Huurdersvereniging Heusden.