Jaarverslag 2023

 

Inleiding:

In 2023 heeft het bestuur van Huurdersvereniging Heusden getracht weer een proactieve rol te vervullen inzake het beleid van Woonveste, dit is in deze moeilijke tijden van verduurzaming en woningnood weer een hele grote uitdaging voor ons als huurdersvereniging en zeker voor Woonveste.

We mogen zeggen dat we er in geslaagd zijn om voor onze huurders in goed overleg met Woonveste tot goede afspraken te zijn gekomen.

Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van Rob Boersma die na een kortziekbed helaas is overleden, we kijken terug op een fijne en goede samenwerking en hij wordt zeker gemist.

 

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur is als volgt samengesteld.

 

Voorzitter: Frans Kivits.

 

Secretaris: Doreen van Esch.

 

Penningmeester: Wim Jansen.

 

Algemeen bestuurslid. Sjaan van Amelsfort.

 

Algemeen bestuurslid. Luc Alosery.

 

Algemeen bestuurslid Rob Boersma overleden op 14 november 2023

 

 

Raad van Commissarissen (RVC).

 

Ook dit jaar hebben we een goed overleg gehad met de raad van commissarissen, dit vind ieder jaar een keer plaats en dan kunnen we bespreken wat er goed en eventueel niet goed gaat naar onze beleving.

In de raad van commissarissen zitten ook afgevaardigden voor de huurder, zij zijn betrokken en mede gekozen door de huurdersvereniging.

We bespreken dan voorgenomen beleidszaken en informeren elkaar wat we vinden van de plannen en wat wij ervan vinden.

Dit zijn altijd hele prettige gesprekken en zullen dit zeker blijven doen.

 

Activiteiten van het bestuur intern.

 

Algemene Ledenvergadering:

In 2023 is algemene ledenvergadering erg druk bezocht en we hopen dat deze trend zich zal voortzetten. We willen heel graag vanuit de huurder horen wat men denkt wat beter kan en wat voor inzichten zij zelf hebben zodat we er misschien iets mee kunnen.

Tijdens de ledenvergadering is er een goede uitleg gegeven door Woonveste over wat er allemaal staat te gebeuren en voor welke uitdagingen Woonveste staat. Onderwerpen die zijn toegelicht hadden onder andere betrekking op de nieuwbouw, het verduurzamen van woningen en de doorstroomregeling 65+.

Vanuit de gemeente is er uitleg gegeven wat de gemeente allemaal doet met het oog op de woningnood en de kansen die er zijn.

 

Bestuursvergaderingen:

In het afgelopen verenigingsjaar heeft het bestuur maandelijks haar bestuursvergadering gehouden. Belangrijke onderwerpen waren:

 • Huurverhoging 2023
 • Financieel en inhoudelijk jaarverslag 2023 Woonveste
 • Jaarplan 2024 Woonveste
 • Prestatie afspraken Woonveste en gemeente Heusden, Boxtel, Oisterwijk en Vught.
 • Speerpunten HVH 2024.
 • Woonservice-Regionaal en Thuispoort.

Deze vergaderingen zijn intensief en we moeten door heel wat beleidszaken worstelen, we hebben altijd een goede communicatie gehad met Woonveste en hebben alle ondersteuning gehad die we wensten.

Dat wil niet zeggen dat we er niet aan hebben moeten trekken, zeker na het wegvallen van een van onze bestuursleden.

Voor wat betreft de huurverhoging zijn de sociale woningen met een laag inkomen verlaagd het is ons gelukt voor de sociale huurwoningen het percentage te verlagen van 2,6% naar 2,3% dit dankzij de gesprekken die we hebben gevoerd met Woonveste.

De prestatieafspraken met de gemeente Heusden en Woonveste lopen ook heel soepel we zijn blij vooraf betrokken te worden met de plannen die er op lange termijn gaan komen. Ook bij de prestatieafspraken in de gemeente Boxtel, Oisterwijk en Vught zijn we betrokken.

We bespreken natuurlijk daar ook de woningnood en wat de plannen zijn voor de komende tijd. Dit zijn altijd hele fijne besprekingen waar er ook goed naar ons wordt geluisterd en wordt meegenomen over hoe wij dit zien,

 

Klachten & bemiddelingsteams:

Afgelopen jaar hebben de klachtenbemiddelingsteams weer gesproken met Woonveste wat zij allemaal aan klachten krijgen over het wonen of woonomgeving.

Uit deze besprekingen blijkt dat vaak op hetzelfde wordt teruggekomen. Het betreft dan de communicatie vanuit de huurder met Woonveste, deze is niet altijd even duidelijk en er wordt regelmatig geklaagd dat men niet wordt teruggebeld en niets meer hoort na een klacht.

Vaak komen de klachten bij een renovatie waar niet alles loopt zoals het zou moeten,

We hopen dat dit in de toekomst beter zal gaan en blijven er dan ook boven op zitten.

In Vlijmen, Drunen, Oud Heusden en Helvoirt bestaan de Klachten & bemiddelingsteams uit:

Vlijmen:                 Mevr. Sjaan van Amelsfort, Dhr. Luc Alosery

Drunen:                  Mevr. Doreen van Esch, Dhr. Rob Boersma

Oud Heusden:         Mevr. Petra van Ooijen, Mevr. Yvonne Brouwer

Helvoirt: `              Mevr. Anne ter Beek.

 

Activiteiten van het bestuur extern:

 

Overleg Woonveste:

In 2023 heeft driemaal een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de Eric van der Einde samen met de managers en stafmedewerkers van Woonveste.

Deze vergaderingen zijn als prettig en inhoudelijk ervaren.

Voorafgaande aan het bestuurlijk overleg, was er, naast de documenten die veelvuldig worden gestuurd de mogelijkheid nader geïnformeerd te worden door leden van het management.

Het bestuur van Huurdersvereniging Heusden heeft hiervan veelvuldig gebruik gemaakt. De belangrijkste thema’s van het bestuurlijk overleg waren:

 • Huurbeleid en huurverhoging 2023.
 • Beleidsvoornemens Woonveste.
 • Jaarplan 2023 en jaarverslag 2022.
 • Prestatie afspraken gemeente Heusden en Haaren.
 • Woonservice regionaal en Thuispoort.
 • Onderhouden contacten met bewonersgroepen.

 

Adviesaanvragen:

Wij hebben als bestuur gebruik gemaakt van ons adviesrecht en hebben dan ook diverse malen ons advies uitgebracht en er is ook vaak, niet altijd gehoor aan gegeven.

We hebben advies uitgebracht over beleid zonnepanelen, de jaarlijkse huurverhoging, beleid woonomgeving, de oprichting coöperatie Thuispoort, de regionale klachtencommissie en het reglement sloop en renovatie.

 

Informatie verzoeken:

Het informatierecht dat we hebben is altijd erg goed verlopen we krijgen alle stukken en mogen daar met betreffende werknemers/managers uitgebreid over van gedachten wisselen.

We hebben gesproken over:

 • Huurverhoging 2023.
 • Prestatieafspraken van de gemeente en Woonveste.
 • Jaarplan Woonveste.
 • Woonservice regionaal en Thuispoort
 • Leefbaarheid en woonomgevingsbeleid.

In 2023 heeft er een “benen op tafel” bijeenkomst plaatsgevonden tussen het management van Woonveste en het voltallige bestuur van Huurdersvereniging Heusden en de Klachten  & bemiddelingsteams. We hopen dat  in 2024 weer plaats gemaakt kan worden voor deze overlegvorm.

 

Huurverhoging 2023:

Bij de totstandkoming van de huurverhoging 2023 is de Huurdersvereniging Heusden betrokken, daar de zienswijze van Huurdersvereniging Heusden noodzakelijk is bij de nieuwe vaststelling. We zijn dan ook erg blij met wat we hebben bereikt.

 

Tot slot.

Huurdersvereniging Heusden kan terug zien op een bewogen maar ook een positief jaar. De betaalbaarheid van de woningen blijft een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van Huurdersvereniging Heusden, naast het feit dat de woningen in een goede staat moeten blijven en de woonomgeving als prettig wordt ervaren. Ook zien we toe hoe de energiemaatregelingen worden toegepast en we zien toe op de plannen voor woningen met een laag energielabel en hoe deze worden verduurzaamd. Ook blijven we toezien dat er voldoende woningen bijgebouwd gaan worden, zodat alle doelgroepen een woning toegewezen kunnen krijgen. Speciale doelgroepen, zoals ouderen, jongeren en bijzondere groepen hebben de specifieke aandacht van Huurdersvereniging Heusden.