Activiteitenplan 2019

Uitgangspunten Huurdersvereniging Heusden voor 2019

Het bestuur van de Huurdersvereniging Heusden (HvH) . De HVH is er voor alle huurders. We komen ook op voor de belangen van de verschillende huurdergroepen met laag en hoog inkomen. Onze gesprekspartner is vooralsnog vooral stichting Woonveste. Wij geven advies en zienswijzen en daar waar nodig instemming aan stichting Woonveste en gemeente Heusden na verkregen informatie en adviseren uit eigen beweging.

De HVH legt voor 2019 de volgende accenten:

Optimalisering van de interne communicatie

De Klachten & bemiddelingsteams (KBT) worden steeds belangrijk voor het bestuur. Zij zijn de ogen en oren in de wijk. Het is dan ook voor het bestuur belangrijk dat zij op de hoogte zijn van de werkzaamheden van het bestuur en om deze teams van voldoende informatie te voorzien, en zij zich betrokken en geïnformeerd voelen met en door het bestuur. Naast diverse documenten zal het bestuur 3 keer per jaar overleg hebben met de KBT. Ook zal de KBT 2 a 3 keer overleg hebben met woonveste. In 2018 heeft het bestuur contacten gelegd met de bewonerscommissies. Dit proces zullen we tevens in 2019 doorzetten.

Optimalisering van de externe communicatie

De website is voor het bestuur een van de communicatiemiddelen om te communiceren met de huurders en hen te informeren over belangrijke zaken en ontwikkelingen. Dit houdt in dat het bestuur in 2019 erop zal toezien dat de website actueel en informerend blijft. Naast de website is ook het blad Woonvenster een belangrijk instrument om huurders te informeren. Het bestuur wil in 2019 er zorg voor dragen dat in iedere editie van Woonvester een of meerdere artikelen staan vanuit de HvH. Tevens zal erop worden toegezien periodiek artikelen te publiceren in de lokale weekbladen.

Volgens de statuten is iedere huurder van Woonveste automatisch lid van de HvH. Het bestuur streeft er in 2019 naar dat alle nieuwe huurders van Woonveste door de woningbouwcorporatie geïnformeerd worden over het bestaan van de HvH en daarnaast kunnen zij zich aanmelden voor de nieuwsbrief van de HvH . De registratie van betrokken huurders vraagt aandacht en met Woonveste is het bestuur hierover in gesprek. Het bestuur van HvH wil zelf geen ledenadministratie voeren, in verband met de wet op de privacy Woonveste beschikt over de mailadressen van huurders. De digitale nieuwsbrieven moeten tevens het effect hebben dat huurders direct kunnen communiceren met de HvH.

Het is voor het bestuur erg belangrijk om een goede communicatie te hebben met de achterban. Daarvoor is in 2018 het initiatief genomen voor het opzetten van klankbordgroepen Hiervoor hebben zich inmiddels een beperkt aantal personen opgegeven. In 2019 streeft het bestuur deze klankbordgroep uit te breiden met meerder personen verdeeld onder de diverse wijken en kernen. In de komende jaren wil het bestuur met deze klankbordgroepen gaan praten over wat er zoal speelt in de wijken Om de klankbordgroepen optimaal te bereiken zijn een tweetal factoren van belang, te weten:

Uitbreiding van het bestuur

Het bestuur wil zich in 2019 versterken met nieuwe leden. Vooral uit de andere kernen zullen mensen benaderd worden voor uitbreiding van het bestuur. Het bestuur streeft ernaar om binnen haar eigen geleding alle verantwoordelijkheden dubbel te hebben ingevuld, waardoor, bij vertrek van een bestuurslid, niet alle bij deze bestuurszetel behorende kennis weg zal zijn.

Bij het bestuur is bekend dat het werkgebied van Woonveste ook de gemeente Haaren betreft een beperkt aantal woningen in Den Bosch en st. Michielsgestel. Het bestuur van de HvH wil eind 2019 de interne organisatie zoverre gestroomlijnd te hebben dat zij klaar is om ook met ‘T Heem als huurdersvereniging actief te kunnen zijn.

Communicatie met de bestuurder Woonveste

In 2019 wil het bestuur een meer actievere rol bij de inkleuring van de agenda en gespreksonderwerpen. Het bestuurlijk overleg richt zich vooral op het debat over instemming en zienswijze door de HvH over wettelijke beleidsverantwoordelijkheden.

In 2018 heeft Woonveste aangeboden, voorafgaande aan belangrijke onderwerpen het bestuur van de HvH nader te informeren door het management, wat als prettig en belangrijk is ervaren. Het bestuur HvH wil dit ook in 2019 continueren.

Ook Woonveste realiseert zich dat het belangrijk is om met elkaar van gedachten te wisselen over belangrijke maatschappelijke thema’s. De inbreng van de HvH is om zelf signalen aan te dragen over ontwikkelingen en/of knelpunten in buurten en wijken en door het gesprek onder de aandacht van Woonveste te brengen. In en 2019 zal een tweetal bijeenkomsten gehouden worden tussen het voltallige management van Woonveste en het bestuur HvH.

Belangrijke gesprekonderwerpen en thema’s voor 2019 zijn:

Tot slot

Voor 2019 heeft het bestuur een ambitieus activiteitenprogramma opgesteld en hoopt dat zij instaat zal zijn dit programma uit te voeren. Zij realiseert zich echter wel dat een aantal onderwerpen nadere deskundigheidsbevordering vragen. In de begroting 2019 hebben wij hiervoor een post opgenomen. Zo kan het bestuur daar waar nodig zich laten ondersteunen door externe deskundigen .Een eerste aanzet hiertoe is een gesprek met Simester en woonveste in december 2018

Vlijmen, januari 2019